สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 703 - 748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์


ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 703-748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2562 นั้น
สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 703-748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเลขาธิการ กสทช.
ได้ให้ความเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบถ้อยสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/10/2019 9:11:34 AM)

Download

Page views: 416