สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 2.4 กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ 5 กิกะเฮิรตซ์ พร้อมผลการพิจารณา ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาดำเนินการภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วยได้เสียและประชาชนทั่วไปแล้ว
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอสรุปผลรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วยได้เสียและประชาชนทั่วไป และผลการพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/8/2019 8:32:47 AM)

Download

Page views: 440