สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 มีมติ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
(2) เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ ระยะเวลาในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบต่อไป 
 

Download

  • ตารางสรุปข้อคิดเห็น-แผนเลขหมายฯ.pdf
  • ตารางสรุปข้อคิดเห็น-หลักเกณฑ์จัดสรรฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/11/2019 1:24:38 PM)

Download

Page views: 475