สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications -

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ 24.25 - 27 กิกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 16.30 น. นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการชี้แจงต่อการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็น_แผนความถี่-2600MHz.pdf
  • สรุปการรับฟังความคิดเห็น_แผนความถี่-26GHz.pdf
  • สรุปการรับฟังความคิดเห็น_ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/25/2019 12:08:00 PM)

Download

Page views: 535