สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช.
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป: ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2562 และทางการประชุมรับฟังความคิดเห็น: วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวข้างต้น และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว ในคราวการประชุม  ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

  • ตาราง-สรุปแสดงความคิดเห็นสาธารณะ-วันที่-29-ตุลาคม-2562-(ผู้ประกอบการ).pdf
  • ตาราง-สรุปแสดงความคิดเห็นสาธารณะ-วันที่-29-ตุลาคม-2562-(ผู้พิการ)-docx.pdf
  • ตารางสรุป-ความคิดเห็นสาธารณะ-ระหว่างวันที่-22-ต-ค-ถึง-20-พ-ย-2562.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/8/2020 10:23:04 AM)

Download

Page views: 544