สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช. นั้น
     ในการประชุม กสทช. มีมติครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ดังนี้ นั้น
     1. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป                  
     2. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบอัตราเดียวที่ 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
     สำนักงาน กสทช. เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาของ กสทช. ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบ สอดคล้องตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 

Download

  • เอกสารแนบ_ตารางสรุปข้อคิดเห็น_หลักเกณฑ์จัดสรร.pdf
  • เอกสารแนบ_สรุปข้อคิดเห็น_แผนเลขหมายฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/24/2020 4:23:24 PM)

Download

Page views: 478