สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) โดยได้ประกาศเชิญชวนเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อ ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังผ่านการพิจารณาของ กสทช. 


 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/30/2020 10:24:01 AM)

Download

Page views: 414