สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นั้น
    ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จำนวน 3 ฉบับดังกล่าว และเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช.
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/14/2020 7:18:44 PM)

Download

Page views: 487