สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx –  25xx) ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยได้ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น

     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังผ่านการพิจารณาของ กสทช.

 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/18/2020 1:21:16 PM)

Download

Page views: 423