สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2562 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รายงานสรุปผลและแนวทางชี้แจงต่อการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนและนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและตารางแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ และเห็นชอบร่างประกาศกสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบถ้อยสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/14/2020 3:16:30 PM)

Download

Page views: 427