สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างประกาศฯ) โดยมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศฯ รวมทั้งประเด็นที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและผลการพิจารณาได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 

Download

  • ร่างประกาศ.pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/4/2020 1:20:50 PM)

Download

Page views: 409