สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx) โดยได้ประกาศเชิญชวนเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 2 ครั้ง
     ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 16 มกราคม 2563โดยมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช.
     ครั้งที่ 2 ได้ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ระหว่างวันที่3 เมษายน ถึง26 พฤษภาคม 2563 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการและเหตุผลที่มีต่อ ร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทั้งหมดแล้ว รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการและเหตุผล สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/11/2020 9:02:34 AM)

Download

Page views: 465