สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ในระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า ไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว

 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/30/2020 2:25:36 PM)

Download

Page views: 437