สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จำนวน 3 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 2170-26175 กิโลเฮิรตซ์(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลและกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม ย่านความถี่ 156-162.05 เมกะเฮิรตซ์ และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 450-470 เมกะเฮิรตซ์และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลระหว่างวันที่ 12  มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
      ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2563  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลจำนวน 3 ฉบับและเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช.
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/30/2020 9:19:02 AM)

Download

Page views: 408