สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ สำหรับโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยได้ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นั้น

     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว จากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทั้งหมดแล้ว จึงขอเผยแพร่สรุปความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. พิจารณา แล้วจะได้นำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/1/2020 9:16:47 AM)

Download

Page views: 630