สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ 3)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ 3) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว
ที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
      ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทไมโครโฟนไร้สาย (ฉบับที่ 3) และเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช.
      ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณา/แนวทาง
การดำเนินการต่อไปของ กสทช.รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/12/2021 10:09:17 AM)

Download

Page views: 350