สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการเสนอตราพระราชกฤษฎีกา โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. และแนวทางในการดำเนินการต่อไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้ว ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/24/2021 4:34:09 PM)

Download

Page views: 327