สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2564  และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมในวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวแล้ว นั้น
กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉับแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้


 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม(ฉบับแก้ไขปรับปรุง).pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/18/2021 12:46:20 PM)

Download

Page views: 374