สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ (ร่างประกาศฯ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน  - 7 กรกฎาคม 2564 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในรูปแบบออนไลน์ต่อร่างประกาศฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะนำสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/13/2021 4:41:13 PM)

Download

Page views: 431