สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ...

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็น
ที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/29/2021 11:57:18 AM)

Download

Page views: 369