สรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช, ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป: ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2564
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ข้างต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/6/2021 12:07:21 PM)

Download

Page views: 364