สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/24/2021 3:11:30 PM)

Download

Page views: 377