สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม–30 พฤศจิกายน2564 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน2564 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนั้น

     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังคิดเห็นสาธารณะ

     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/27/2021 3:05:36 PM)

Download

Page views: 341