สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นสาธารณะและเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรายงานให้สาธารณชนทราบบนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯและเห็นชอบร่างประกาศฯ ที่ได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำร่างประกาศฯ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/30/2021 3:57:28 PM)

Download

Page views: 283