สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... (ร่างระเบียบ) และได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นโดยตรง ผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ และจะนำสรุปผลการพิจารณาของ กสทช.ต่อร่างระเบียบฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เรียบร้อยแล้วต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/21/2022 1:08:58 PM)

Download

Page views: 377