สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... (ร่างระเบียบ) ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     (1) รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และผู้ร้องเรียน พ.ศ.  2555  พ.ศ. ...
     (2) รับทราบความคิดเห็นของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ไม่ได้นำมาใช้ประกอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.  2555  พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการส่งความคิดเห็นภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
     (3) เห็นชอบร่างสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.  2555  พ.ศ. ...
     (4) เห็นชอบร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ.  2555 พ.ศ. .... ก่อนนำไปดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างระเบียบฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/14/2022 9:56:52 AM)

Download

Page views: 293