สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) {(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ (ฉบับที่ 2)} จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับการจัดสรร และผู้ใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ (ฉบับที่ 2) ที่ได้รับทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเผยแพร่สรุปผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการของ กสทช. ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป  
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/26/2022 1:15:22 PM)

Download

Page views: 285