สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย {(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ} จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่ออังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ที่ได้รับทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเผยแพร่สรุปผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการของ กสทช. ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
 

Download

  • เอกสารแนบฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/3/2022 9:56:01 AM)

Download

Page views: 259