รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย {(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ} จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่ออังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ และที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ แล้วในการประชุมครั้งที่ 31/256 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จึงเห็นควรเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ
   
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/30/2022 3:55:13 PM)

Download

Page views: 301