สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกเพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกเพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2) ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ทั้งสองฉบับ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางบกเพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการประมูล (ฉบับที่ 2) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. และแนวทางในการดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้ว ต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/19/2022 4:44:46 PM)

Download

Page views: 259