รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/22/2022 4:56:56 PM)

Download

Page views: 336