สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ร่างประกาศฯ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. และส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม นักวิชาการ เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และได้จัดการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์
พร้อมกันด้วย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/22/2023 4:17:19 PM)

Download

Page views: 267