สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.
ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/22/2023 2:25:25 PM)

Download

Page views: 324