สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2568) (ฉบับปรับปรุง)  โดยได้ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 พร้อมทั้งมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อ 25 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 นั้น
    สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทั้งหมดแล้ว และที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อ 9 มิถุนายน 2566 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำความเห็นสาธารณะที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ข้างต้น พร้อมสรุปผลการพิจารณาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/16/2023 9:43:54 AM)

Download

Page views: 269