สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) โดยได้ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมทั้งมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ/ผลการพิจารณา/เหตุผล/แนวทางการดำเนินการที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ/ผลการพิจารณา/เหตุผล/แนวทางการดำเนินการที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ/ผลการพิจารณา/เหตุผล/แนวทางการดำเนินการที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/7/2023 11:18:47 AM)

Download

Page views: 234