สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม

      ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ร่างประกาศฯ) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และได้จัดให้มีการประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์พร้อมกันด้วย โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรายงานให้สาธารณชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น
      สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ และปรับปรุงร่างประกาศฯ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ก่อนนำไปดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ก่อนนำไปเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป  ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/12/2023 1:58:04 PM)

Download

Page views: 137