สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. โดยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 และวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. โดยเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/9/2024 2:07:39 PM)

Download

Page views: 62