สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ
การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ อาคาร
หอประชุมสายลม 5001 (ชั้น 1) สำนักงาน กสทช. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ไปแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ
การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป และจะเผยแพร่ผลการพิจารณาของ กสทช.
ให้ทราบต่อไป ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/21/2024 1:15:22 PM)

Download

Page views: 55