สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567 - 2571)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพมหานคร นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) และจัดทำแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) และให้สำนักงาน กสทช. นำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศฯ เพื่อนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และแนวทางการดำเนินการ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2567-2571) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศดังกล่าว ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/10/2024 1:29:18 PM)

Download

Page views: 10