รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียม

สำนักบริหารคลื่นความถี่ โทร. 4158

Download

Create by  -   (7/20/2017 8:57:37 AM)