รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท True Corp และ บริษัท DTAC

Download

  • บทสรุปผู้บริหารของโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท-True-Corp-และ-บริษัท-DTAC-(ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).pdf
  • บทสรุปผู้บริหารของโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบจากการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท-True-Corp-และ-บริษัท-DTAC-(ที่ปรึกษา-SCF).pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/25/2023 9:33:51 AM)

Download

Page views: 253