การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม และแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ส่งความคิดเห็นพร้อมเหตุผลต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

1) โทรสาร 0 2271 3518
2) e-mail : standard@nbtc.go.th
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
                   สำนักงาน กสทช. (สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 2) 
                   เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
                   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
                   กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ในวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ (คลิ๊กที่นี่)
 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม โทรศัพท์
0 2670 8888 ต่อ 6318
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คลิ๊ก)

Download

  • เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • แบบแสดงความเห็น.doc
  • ร่าง_กำหนดการ.pdf

Create by  -   (3/14/2019 2:32:15 PM)