การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 703-748/758-803 MHz

ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบ ให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications–IMT) ย่านความถี่ 703-748/758-803 เมกะเฮิรตซ์ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา 7 วัน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 และให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล(International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 703-748/758-803 เมกะเฮิรตซ์โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30พฤษภาคม 2562 ในช่องทางดังต่อไปนี้
 1) Email: spectrum@nbtc.go.th
 2) โทรสาร:  0 2271 3518
 3) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
 สำนักงาน กสทช. (สำนักบริหารคลื่นความถี่)
 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ.) สำนักงาน กสทช. โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 907, 4136 โทรสาร 0 2271 3518 Email: spectrum@nbtc.go.th
....................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

Download

  • 1_ร่าง-ประกาศฯ.pdf
  • 2_เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf
  • 3_เอกสารเพิ่มเติม.pdf

Create by  -   (5/22/2019 8:32:18 AM)