การรับฟังความคิดเห็ยนต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป

          ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2562 เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป และเห็นชอบให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 นั้น 
          ในการนี้  สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรภาคประชาชน หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 25ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563
2. สามารถนำส่งความคิดเห็นสาธารณะเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางการนำส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
       2.1  นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้ 
สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1) 
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป” 
      2.2  นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): rclicensing@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป” 
      2.3  นำส่งทางโทรสาร (Fax): 0 2278 3993 โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป” 
3. สามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้ในวันที่ 23 มกราคม 2563 และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านทาง QR Code ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์: 0 2670 8888 ต่อ 7450, 7854 และ Email: rclicensing@nbtc.go.th  
      
      

Download

  • 1-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน.pdf
  • 2-แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • 3-เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf
  • 4-QR-Code-แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (12/24/2019 10:30:28 AM)