พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี โดยจะดำเนินการศึกษา ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) ซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  กสทช.ประเสริฐ ฯ กสทช.ประวิทย์ฯ และ รสทช.พลอากาศโท ธนพันธ์ ฯ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสำนักงานมาเข้าร่วมงาน ณ อาคารหอประชุม ชั้น2 สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (12/11/2018 4:33:53 PM)