การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม (คท.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย ประจำปี 2561" งานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น" และ (ช่วงเย็น) ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ โดยมี พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวให้โอวาทนักวิทยุสมัครเล่น และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิด ประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ของนักวิทยุสมัครเล่นและสมาคมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่ และการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (12/18/2018 8:44:41 AM)