การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 4

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมการบังคับใช้กฎหมายวิทยุคมนาคม พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ กสทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ณ โรงแรมสิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

Create by  -   (12/20/2018 1:43:08 PM)