พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ องค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจโทรทัศน์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กับ องค์กรการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  -   (12/26/2018 9:10:51 AM)