โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ " โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ โดยมีการสาธิตระบบการเชื่อมต่อและประชุมทางไกล (Tele-Conference) ระหว่างศูนย์ Uso Net โรงเรียนผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงการฯ และสาธิตระบบการดูแลรักษาสุขภาพทางไกล (Telehealth 4.0) ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโครงการฯ ณ บริเวณตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล และในวันเดียวกัน (10.00 น.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ "สำนักงาน กสทช. คืนความสุขให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  -   (12/26/2018 10:03:55 AM)