การปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ประจำปี 2562

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ข้อ 7 ของประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวยื่นต่อ กสทช. พร้อมคำรับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการให้ กสทช. ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ความละเอียดแจ้งแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ โดยการกำหนดหรือทบทวนข้อห้าม รวมทั้ง รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำกิจการประจำปี ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้แนบเอกสารตามลิงค์ดาวโหลด ข้อ 2. และ 3. โดยครบถ้วน
 

Download

  • แบบการกำหนดข้อห้าม-ปี62.docx
  • แบบรายงานพฤติการณ์-ปี-62.docx
  • ประกาศ-กสทช-เรื่อง-การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ-2555.pdf

Create by  -   (1/14/2019 3:56:11 PM)